Prijava

Individualni plan – plan promjene

Individualni plan je dokument kojeg izrađuju stručni radnici u suradnji s korisnikom, članovima njegove obitelji, skrbnikom ili zastupnikom. Ukoliko korisnik ima pravo na socijalnu uslugu ili socijalnu uslugu već koristi, u izradi individualnog plana sudjeluje stručni radnik ili drugi predstavnik pružatelja usluga.

Individualni plan sadrži procjenu potreba korisnika, prava iz sustava socijalne skrbi koja će korisnik ostvariti  i opis usluga koje će se korisniku pružati u razdoblju za koje se izrađuje plan.

Korisniku, članovima njegove obitelji i svim drugim osobama koje sudjeluju u procjeni potreba i izradi individualnog plana omogućuje se aktivno učešće i mogućnost izbora dostupnih prava i primjerene usluge na koju korisnik ima pravo i koja u najboljoj mjeri osigurava zadovoljavanje njegovih potreba, uvažavajući potrebu korisnika da bude uključen u aktivnosti zajednice u kojoj živi.

 

 

Korisnici s ograničenim mogućnostima (mala djeca, osobe s poteškoćama u komunikaciji, osobe s teškim invaliditetom) dobivaju primjerenu podršku i poticaj kako bi se osiguralo njihovo aktivno učešće u procesu planiranja.

Individualni plan sadrži prava i odgovornosti stručnih radnika centra za socijalnu skrb, pružatelja usluga i korisnika, sve potrebne rokove i uvjete za korištenje, promjenu ili prekid usluge.

U slučaju provođenja programa koji uključuju određeno ograničenje slobode izbora korisnika, ograničenja nametnuta odlukom suda ili drugog tijela jasno se navode u individualnom planu i predstavljaju dio obveza i odgovornosti korisnika i pružatelja usluga.

Individualni plan, uz opisane potrebe korisnika, sadrži i metode i načine evaluacije postignutih rezultata. U evaluaciji sudjeluju stručni radnici centra za socijalnu skrb, korisnik i članovi njegove obitelji, skrbnik i drugi stručnjaci te pružatelj usluge. Ukoliko se praćenjem realizacije plana ocijeni da su se promijenile potrebe korisnika, te se promjene evidentiraju i planiraju se nove aktivnosti kako bi se na najbolji način te potrebe zadovoljile, u skladu sa zakonom propisanim uvjetima.

 

Izrada individualnog plana proizlazi iz temeljnih načela socijalne skrbi: načelu slobode izbora, načelu individualizacije i načelu sudjelovanja u donošenju odluka.