Prijava

Odjel za djecu, mlade i obitelj

POSLOVI PRUŽNJA USLUGA ZA DJECU I OBITELJ

- Rješavanje u prvom stupnju o pravima iz obiteljsko-pravne zaštite, rješavanje pitanja vezana za brak i odnose u braku i odnose roditelja i djece
- Provođenje postupaka posvojenja
- Sudjelovanje kao stranka ili umješač u sudskim  postupcima vezanim za brak, uzdržavanje i zaštitu osobnih interesa djece
- Sudjelovanje u postupcima za ostvarivanje prava na privremeno uzdržavanje
- Sklapanje nagodbi o doprinosu roditelja koji ne živi s djetetom za uzdržavanje djeteta
- Poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu imovinskih prava i  interesa djece i mladeži, davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima koji se odnose na obiteljsko-pravnu zaštitu
- Rješavanje u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji djece i mladeži (djece bez roditelja, djece koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, djeci i mlađim punoljetnim osobama kad je to iz drugih razloga u njihovu interesu, djeci čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih nedaća nisu u mogućnosti privremeno brinuti o njima, djece i mladeži žrtava obiteljskog nasilja i  trgovanje ljudima
- Praćenje prilika korisnika na skrb izvan vlastite obitelji te poduzimanje mjera za njihov povratak u obitelji ili osposobljavanje za  samostalan život
- Sudjelovanje u suzbijanju nasilja u obiteljima s djecom i mladeži

POSLOVI PRUŽANJA USLUGA ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIM A U PONAŠANJU

- Zaštita prava i interesa djece i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju ili kad je to iz  drugih razloga u interesu djece i mlađih punoljetnih osoba
- Provođenje postupaka prevencije, detekcije i dijagnostike poremećaja u ponašanju kod djece i mladeži, provođenje mjere obiteljsko-pravne i kaznenopravne zaštite te davanja podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima u postupcima koji se odnose na kaznenopravnu zaštitu djece i mladeži s poremećajima u ponašanju
- Davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika
- Obavljanje poslova zbrinjavanje djece odbjegle od obitelji ili ustanove, provođenje i praćenje provođenja odgojnih mjera nad djecom s poremećajima u ponašanju u i izvan vlastite obitelji
- Rješavanje u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji djece i mlađih punoljetnih osoba s  poremećajima u ponašanju, djece i mladeži ovisne o drogama, alkoholu i drugim oblicima ovisnosti
- Praćenje prilika korisnika prava na skrb izvan vlastite obitelji, te poduzimanje odgovarajućih mjera za njihov povratak ili osposobljavanje za samostalan život
- Izrada pojedinačnog programa postupanja u interesu maloljetnika i mlađih punoljetnika kojima je izrečena odgojna mjera sukladno Zakonu o izvršenju sankcija, izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje čiji je sastavni dio i program pomoći obitelji maloljetnika

POSLOVI PRUŽANJA USLUGA ZA DJECU I MLADEŽ S TJELESNIM I MENTALNIM OŠTEĆENJEM

- Poduzimanje potrebnih radnji prije upućivanja djece i mladeži s tjelesnim i mentalnim oštećenjem na Prvostupanjsko tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi
- Rješavanje u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi i drugim pravima u skladu s posebnim propisima  za djecu i mladež s tjelesnim i mentalnim oštećenjem
- Rješavanje u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji tjelesno ili mentalno oštećene djece i mladeži
- Praćenje prilika korisnika prava na skrb izvan vlastite obitelji te poduzimanje odgovarajućih mjera u povratak obitelj ili osposobljavanje za samostalan život

POSLOVI SKRBNIŠTVA

- Rješavanje u prvom stupnju skrbništvo nad djecom i mladeži, te poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu osobnih i imovinskih interesa štićenika

UDOMITELJSTVO

- Provođenje poslova u vezi s udomiteljstvom djece i mladeži, praćenje prilika udomljenih korisnika i obavljanje nadzora nad udomiteljskim obiteljima

OSTALI POSLOVI

- Poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
- Poticanje i razvijanje samopomoći, dobrovoljnog rada, dobrotvornih i drugih aktivnosti, predlaganje, poticanje i usklađivanje drugih aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini (pomoć i njega u kući, patronaža, integracija i dr.)
- Provođenje ovrha svojih rješenja

 

Letak možete pogledati i downloadati ovdje: Letak - I VI MOŽETE POSTATI UDOMITELJ