Prijava

Obavijest o izboru radnika na radno mjesto administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola

KLASA: 100-01/22-01/7
URBROJ: 2168-36-08-07-22-38
Pula, 29.6.2022. godine

Centar za socijalnu skrb Pula – Pola donosi sljedeću

OBAVIJEST

o izboru radnika na radno mjesto administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola

ADRIANA VRTAČIĆ izabrana je za rad na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola.
Radnica zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme na dan stupanja na rad na temelju ugovora o radu.

O b r a z l o ž e nj e

Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, a temeljem Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike od 9. svibnja 2022. objavio je dana 27.5.2022. tekst natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola u „Narodnim novinama“, te je tekst natječaja objavljen na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola i na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i  to 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Prijavu na Natječaj s potrebnom dokumentacijom bilo je potrebno dostaviti u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, Sergijevaca 2, s naznakom „Za natječaj“.

Između kandidata koji su dostavili svoje prijave izabrana je Adriana Vrtačić.      

Kandidatkinja ispunjava postavljene uvjete.

Ravnateljica:
Sandra Ventola, mag. soc. rada