Prijava

Poziv na 8. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PULA-POLA

Klasa: 023-01/22-01/1
Ur.broj: 2168-36-01-05-22-01
Pula, 12. siječnja 2022. godine

  • članovima Upravnog vijeća

Predmet: Poziv na 8. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola, dostavlja se

Predsjednik Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola saziva 8. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola koja će se održati dana 17. siječnja 2022. godine (ponedjeljak) u 15.00  sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D NE V N I   R E D:

  1. Usvajanje zapisnika 7. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola
  2. Imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Pula-Pola nakon dobivene suglasnosti
  3. Razno.

 

Predsjednik Upravnog vijeća CZSS Pula-Pola
Krešo Jelinčić, dr.med.dent.