Prijava

Obavjest o izboru radnika na radno mjesto pravnika u Odjelu za odrasle osobe

Republika Hrvatska
Centar za socijalnu skrb Pula-Pola
Pula-Pola, Sergijevaca 2

KLASA: 100-01/20-01/8
URBROJ: 2168-36-08-07-20-19
Pula, 3.8.2020. godine

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola donosi sljedeću

OBAVIJEST

o izboru radnika na radno mjesto pravnika u Odjelu za odrasle osobe 

MARINA LANČA izabrana je za rad na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu pravnika u Odjelu za odrasle osobe Centra za socijalnu skrb Pula – Pola.

Radnica zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme na dan stupanja na rad na temelju ugovora o radu. 

O b r a z l o ž e nj e

Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, a temeljem Suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 27. svibnja 2020. objavio je dana 1. srpnja 2020. tekst natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu pravnika u Odjelu za odrasle osobe u „Narodnim novinama“, te je tekst natječaja objavljen na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola i na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i  to 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme. 

Prijavu na Natječaj s potrebnom dokumentacijom bilo je potrebno dostaviti u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, Sergijevaca 2, s naznakom „Za natječaj“.

Između kandidata koji su dostavili svoje prijave izabrana je Marina Lanča.      

Kandidatkinja ispunjava postavljene uvjete. 

Ravnateljica:

Sandra Ventola, mag. soc. rada