Prijava

Javni natječaj za zapošljavanje pravnika i socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola

Klasa: 100-01/19-01/12    
Ur.br.:  2168-36-08-07-19-8

Pula, 27.11.2019. godine 

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), te članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Pula-Pola od 9. siječnja 2015. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Pula – Pola, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 za zapošljavanje:

  1. pravnika u Odjelu prijemnog ureda i novčanih naknada - određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) - 1 izvršitelj m/ž.
  2. socijalnog radnika u Odjelu prijemnog ureda i novčanih naknada - određeno puno radno vrijeme (u najduljem trajanju do mjeseca siječnja 2022. godine) – 1 izvršitelj m/ž.
  3. socijalnog radnika u Odjelu za djecu, mlade i obitelj - određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) - 1 izvršitelj m/ž.

Uvjeti pod 1.:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

– položen stručni ispit

– 1 godina radnog iskustva u struci

– probni rad 3 mjeseca.

Uvjeti pod 2. i 3.:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike

– položen stručni ispit

– 1 godina radnog iskustva u struci

– probni rad 3 mjeseca.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz odredbe članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/2017).

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen stručni ispit, uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, i to:

– životopis

– dokaz o državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)

– preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu

– potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

– preslik odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada- za socijalne radnike.

Prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidati/kandidatkinje će biti pozvani da dokumentaciju koja je dostavljena u preslici, istu dostave u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN broj 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Zapošljavanje u državnoj službi (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843),

Popis Dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Pula-Pola da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od objavljivanja natječaja na adresu: Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, 52100 Pula, Sergijevaca 2, s naznakom: »Za natječaj«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Centra za socijalnu skrb Pula-Pola (www.czsspula.hr), a sukladno članku 10. st. 1. t. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13 i 85/15).

 

 

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola