Prijava

Obavijest o izboru radnika na radno mjesto administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola

Centar za socijalnu skrb Pula – Pola donosi sljedeću

 

OBAVIJEST

 

o izboru radnika na radno mjesto administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola

IVANA ŽAJA izabrana je za rad na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Pula - Pola.

Radnica zasniva radni odnos na dan stupanja na rad na temelju ugovora o radu.

O b r a z l o ž e nj e

Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, a temeljem Suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 25. rujna 2019. objavio je dana 2. listopada 2019. tekst natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola u „Narodnim novinama", te je tekst natječaja objavljen na web- stranici odnosno na oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Pula - Pola i na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Prijavu na Natječaj s potrebnom dokumentacijom bilo je potrebno dostaviti u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, Sergijevaca 2, s naznakom „Za natječaj".

Između kandidata koji su dostavili svoje prijave izabrana je Ivana Žaja. Kandidatkinja ispunjava postavljene uvjete.

 

Ravnateljica:

Sandra Ventola, mag. soc. rada