Prijava

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola

Klasa: 100-01/19-01/12    
Ur.br.:  2168-36-08-07-19-05 

Pula, 30.09.2019. godine 

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17 i 47/18), te članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Pula-Pola od 9. siječnja 2015. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Pula – Pola, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za zasnivanje radnog odnosa, radi obavljanja poslova radnog mjesta administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola - neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj m/ž.

Uvjeti:
– SSS – upravne ili druge odgovarajuće struke
– poznavanje rada na računalu
– 1 godina radnog iskustva
– probni rad 2 mjeseca.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz odredbe članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/2017).
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, i to:
– životopis
– dokaz o državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
– potvrdu o radnom iskustvu (dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima):
Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:
– elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
i
– preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).
Prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat/kinja će biti pozvan/a da dokumentaciju koja je dostavljena u preslici, istu dostavi u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN broj 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Pula-Pola da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, 52100 Pula, Sergijevaca 2, s naznakom: »Za natječaj«.

 

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola