Prijava

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude radi nabave i ugradnje prolaznog detektora metala i nabave ručnog detektora metala

Republika Hrvatska
Centar za socijalnu skrb Pula-Pola

Klasa: 406-01/19-02/8
Ur. broj: 2168-36-08-07-19-13
Pula, 10.09.2019. godine

Na temeljem odredbe članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16.), odredbe čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Pula-Pola od 9. siječnja 2015., te čl. 15. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave klasa: 011-01/18-01/2, ur. broj: 2168-36-01-05-18-02 od 15. lipnja 2018. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Pula-Pola kao odgovorna osoba naručitelja, po službenoj dužnosti, donosi sljedeću

ODLUKU

o odabiru najpovoljnije ponude radi nabave i ugradnje prolaznog detektora metala i nabave ručnog detektora metala u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola

  1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave radi nabave i ugradnje prolaznog detektora metala i nabave ručnog detektora metala u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola u sastavu Silvana Čapara. Zlatka Borovčak i Ingrid Glavan, te se kao najpovoljnija ponuda odabire ponuda ponuditelja: PROTEKTA d.o.o. ZAGREB, Ivana Šibla 9, 10000 Zagreb, OIB: 25210761537.
  2. Između Centra za socijalnu skrb Pula-Pola i ponuditelja iz točke 1. ove Odluke zaključit će se ugovor o jednostavnoj nabavi nakon dostavljanja dokumentacije Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i dobivanja suglasnosti Ministarstva za sklapanje ovog Ugovora.
  3. Ova odluka objavit će se na internetskim stranicama Centra za socijalnu skrb Pula-Pola nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva za sklapanje ugovora iz točke 2. ove Odluke.

Obrazloženje

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola. OIB: 46797781162, kao Naručitelj proveo je postupak jednostavne nabave radi nabave i ugradnje prolaznog detektora metala i nabave ručnog detektora metala u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola, te je poziv na dostavu ponuda objavljen na internetskim stranicama ovog Centra dana 23. kolovoza 2019. godine.

Do roka za dostavu ponuda, dana 2. rujna 2019. godine do 14,00 sati pristigle su ukupno 3 ponude i to ponuditelja: : EUROKOD PISAČIĆ d.o.o. , PROTEKTA d.o.o. ZAGREB i B1LIĆ-ERIĆ d.o.o. za privatnu zaštitu TC Millenium.

U postupku pregleda i ocjene ponuda. Naručitelj je ocjenio da su ponude valjane, a kako je sukladno kriteriju za odabir, ponuda ponuditelja PROTEKTA d.o.o. ZAGREB, valjana ponuda, te najpovoljnija ponuda s najnižom cijenom, odlučeno je da se s istim sklopi ugovor o jednostavnoj nabavi nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za sklapanje Ugovora.

Slijedom navedenog, riješeno je kao u izreci ove odluke.

Ravnateljica,
Sandra Ventola, mag. soc. rada

 

Odluku možete preuzeti ovdje: PDF