Prijava

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola

Klasa: 112-02/18-01/1

Ur.broj: 2168-36-08-07-18-5

Pula, 12.02.2018. godine

 

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), te suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, klasa: 100-01/18-02/67, urbroj: 519-04-2-1-2/2-18-2 od 31. siječnja 2018. i suglasnosti klasa: 100-01/18-02/62, urbroj: 519-04-2-1-2/4-18-2 od 1. veljače 2018., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Pula – Pola, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za zasnivanje radnog odnosa, radi obavljanja poslova radnog mjesta:

  1. socijalnog radnika u Odjelu za djecu, mlade i obitelj - neodređeno puno radno vrijeme -1 izvršitelj m/ž.
  1. socijalnog radnika u Odjelu prijemnog ureda i novčanih naknada - određeno puno radno vrijeme (u najduljem trajanju do 4 godine) - 1 izvršitelj m/ž.

Uvjeti pod 1. i 2.:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike

– položen stručni ispit

– 1 godina radnog iskustva u struci

– probni rad 3 mjeseca

– odobrenje za samostalan rad.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz odredbe članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/2017).

Na temelju odredbe čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidati s ostvarenim pravom prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, i to:

– životopis

– dokaz o državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)

– preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu ili dokaz da je kandidat/kandidatkinja oslobođen od obveze polaganja stručnog ispita sukladno zakonskim odredbama

– preslik odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada

– potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

Prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidati će biti pozvani da dokumentaciju koju su dostavili u preslici, istu dostave u izvorniku ili ovjerenom presliku.

 

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, 52100 Pula, Sergijevaca 2, s naznakom: »Za natječaj«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ovaj javni natječaj objavljuje se na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola, na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama.

 

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola