Prijava

Naknada za ugroženog kupca energenata

Temeljem odredbe čl. 48. st. 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 99/15), korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici pomoći za uzdržavanje te korisnici osobne invalidnine koji nisu članovi kućanstva korisnika zajamčene minimalne naknade imaju pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata.

Temeljem odredbe čl. 2. st. 1. Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb, naknada za ugroženog kupca energenata određuje se u iznosu do najviše 200,00 kuna mjesečno.

U Centru za socijalnu skrb Pula – Pola na dan 01. listopada 2015. pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata imati će 773 osobe, koji će o istom biti obaviješteni od stručnih radnika Centra, na način da će preuzeti/dostaviti rješenje o priznavanju prava na naknadu za ugroženog kupca energenata, kupon za mjesec u kojem je priznato pravo i uputu za korištenje kupona.

 

Ravnateljica

Dorijana Srdić, dipl. pravnik