Prijava

Najnovije

Odluka o organizajici rada, rasporedu rada i radnog vremena Centra za socijalnu skrb Pula-Pola

Odluka o organizajici rada, rasporedu rada i radnog vremena Centra za socijalnu…

REPUBLIKA HRVATSKACENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PULA-POLAKLASA:030-01/20-01/2URBROJ:2168-36-01 -05-20-4Datum: 20. ožujka 2020. Temeljem čl. 35. Statuta Centra za...